fbpx
Regulamin obiektu i płatności online2019-09-17T14:20:59+00:00
POLITYKA PRYWATNOŚCI

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW CAŁEGO KLUBU AVATAR CENTRALA RUCHU (zwanym dalej „Klubem”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Klub stanowi własności i jest zarządzany przez Spółkę High Flyers Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (zwaną dalej „Spółką”).
 • Kontakt z kierownictwem Spółki możliwy jest:
  • Za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@myavatar.pl.
  • Za pomocą poczty tradycyjnej listownie: Avatar Centrala Ruchu High Flyers Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Sikorki 21A 31-589 Kraków.
 •  Klub składa się z:
  • Strefy AcroPark (dalej zwaną Parkiem),
  • Strefy Hali wspinaczkowej (dalej zwaną Halą) wraz z kącikiem dla dzieci mieszczącym się na antresoli,
  • Strefy FunClimb (dalej zwaną FunClimb),
  • Strefy zabaw dla dzieci, w której mogą przebywać dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego (strefa zabaw jest darmowa tylko dla Klientów posiadających aktywna Kartę Klubową).
  • Dużej Sali, na której mogą się odbywać zajęcia sportowe min. fitness, sztuk walki, kettlebell, joga oraz wykłady i prelekcje,
  • Małej Sali, w której mogą się obywać min. konsultacje z rehabilitantem/fizjoterapeutą, konsultacje dietetyczne, treningi personalne, zajęcia fitness mniejszych grup,
  • Siłowni,
  • Kawiarni BISTRO’ng wraz z antresolą.
 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Klub.
 • Na terenie Klubu mogą ćwiczyć osoby, które wykupiły jednorazowe wejście, karnet lub korzystaj z pierwszego treningu gratisowego, jeśli takowy jest aktualnie w ofercie. Opłata za bilet jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu korzystania z Klubu oraz oznacza zapoznanie się z Polityką Prywatności – dokument dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej myavatar.pl.
 • Kupując bilet lub karnet każdy z Klientów wyraża zgodę na monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych, wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel. W kwestiach spornych między personelem, a Klientem będą odtwarzane nagrania z monitoringu.
 • Tylko na prywatny użytek można nagrywać krótkie filmy oraz robić zdjęcia. Spółka nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań́ oraz zdjęć.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie.
 • Spółka dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji Klubu, zamknięcie obiektu po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Klubu, fanpage’u na Facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Klubu.
 • Spółka dopuszcza możliwość rezerwacji poszczególnych części obiektu. Wszelkie informacje udziela recepcja obiektu. Informacja o rezerwacji poszczególnych części obiektu nie muszą być zamieszczane na stronie internetowej Klubu.
 • Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zajęć pod warunkiem pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć tylko pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekuna prawnego.
 • Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 • W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.
 • Każdy Klient zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej i czystości, na zajęciach wymagany jest ręcznik i czyste obuwie zamienne.
 • Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 • Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących, przestrzegania zasad korzystania z urządzeń w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu, zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu oraz odkładania używanego sprzętu na miejscedla niego przeznaczonego.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu niezgodny z jego przeznaczeniem.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu wszystkich zajęć (min. fitness, akrobatyki i ścianki wspinaczkowej) oraz zmiany Instruktora.
 • Klub zapewnia kompetentną kadrę instruktorów i animatorów odpowiednio do prowadzonych zajęć.
 • Na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk lub kłódkę. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.
 • Klient zobowiązany jest zostawić zastaw pod kluczyk do szatni. Klient może sam zadecydować co chce zostawićw zastaw: dokument z imieniem i nazwiskiem (nie dot. dowodu osobistego), wizytówkę, klucze od samochodu

  lub zastaw pieniężny min. 20 zł). Klient zobowiązany jest zwrócić kluczyk przed wyjściem z Klubu. Nastąpi zwrot zastawionego przedmiotu.

 • Za rzeczy pozostawione w szafkach oraz na terenie całego Klubu Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje Klienci zobowiązani są zgłaszać obsłudze Klubu.
 • Niniejszy regulamin został wprowadzony uchwałą zarządu High Flyers sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Sikorki 21A 31-589 Kraków i obowiązuje od dnia 01-09-2019. Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane przez ich opublikowanie zgodnie z pkt 1.
 • Spółka zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z korzystania, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub techniczne. Jeżeli przyczyny zamknięcia dają się przewidzieć Spółka zobowiązana jest powiadomić o tym Klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia na terenie Klubu, co najmniej na 3 dni przed jej zamknięciem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie niezapowiedziane, jeżeli nastąpiło z przyczyn, których nie można było przewidzieć. Spółka dołoży wszelkich starań, aby czas zamknięcia Klubu nie przekroczył maksymalnie 14 dni. Jeżeli Klient wykupił karnet wstępu na czas oznaczony, a w okresie tym przypadło zamknięcie Klubu, ważność karnetu ulega przedłużeniu o czas zamknięcia Klubu.
 1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KLUBU
  • Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Klubu myavatar.ploraz w recepcji Klubu.
  • Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika i nie podlega ona zwrotowi,chyba że z winy Spółki nie doszło do wykonania usł
  • Czas pobytu w Klubie mierzony jest od momentu pobrania kluczyka do szafki do momentu zdania kluczykaw recepcji Klubu.
  • Czas wejścia do Klubu do poszczególnej Strefy zaznaczony jest na opasce (kolor opaski generuje wykupiony bilet wstepu do danej Strefy), którą Klient otrzymuje w momencie wniesienia opłaty za bilet wstępu do Parku. Opaskę należy zwrócić w chwili zakończenia wizyty w Parku. Na tej podstawie zostanie doliczona ewentualna dopłata za przedłużony czas korzystania z Parku.
  • Do czasu pobytu w Klubie odgórnie nalicza się 15 min gratis – czas przeznaczony na przebranie się przed i po treningu.
  • Jeżeli zachodzi taka potrzeba użytkownik winien uregulować należność za dodatkowy, nieopłacony czas spędzonyw Klubie w recepcji Klubu, w momencie zdania kluczyka do szafki. Czas nalicza się na podstawie godziny wejścia

   do Klubu.

  • W przypadku zgubienia kluczyka do szatni Klient musi uiścić dodatkową opłatę 20 zł.
  • W przypadku zgubienia opaski Klient musi uiścić dodatkową opłatę 50 zł.
  • W przypadku awarii, konserwacji bądź́ konieczności naprawy urządzeń́, zakomunikowanie tego Klientomza pośrednictwem strony internetowej Klubu, fanpage’u na Facebooku, ogłoszenie przy recepcji Klubu

   oraz przy danym urządzeniu nie stanowi przesłanki do zwrotu lub umniejszenia opłaty za bilet wstęp

  • Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji upoważniającej do zniże
  • Honorujemy Karty Sportowe (min. Benefit Systems MultiSport: Calssic, Plus, Kids, Senior, OK System, FitProfit Vanitystyle) wystawione na okaziciela, ważne wyłącznie po okazaniu dowodu tozsamości. Do Kart Sportowych może obowiązywać dopłata zgodnie z aktualnym cennikiem Klubu.
  • Internetowa sprzedaż biletów wstępu do Strefy Fun Climb na stronie funclimb.pl/krakow/, na Halę wspinaczkową wyłącznie na wybrane eventy na www.myavatar.pl.
   • Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej nabywca dokonuje wyboru daty, godziny sesji, określa liczbę biletów i sposób płatności. Zobowiązany jest ponadto zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu i zapoznac się z Polityką Prywatności Spółki. Dokonując płatności on-line nabywca wykupuje prawo wstępu na dokładnie określoną sesję Fun Climb. Ceną obowiązującą Klub i Nabywcę jest cena wskazana w systemie w momencie rezerwacji jako cena zakupu biletu. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawyo prawach konsumenta z 30 maja 2014r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia

    od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów usług związanych

    z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Płatności online obsługuje firma PayU S.A. oraz PayPro S.A..

   • Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje usługodawca płatności online. W przypadku płatności kartą zwroty środków następują na rachunek karty. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia, niemożność dokonania zapłaty spowodowane błędnymlub niedokładnym adresem e-mail podanym przez klienta, problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które Spółka nie ma wpływu.
   • Wszelkie reklamacje dotyczące innych aspektów niż płatności poprzez PayU S.A. oraz PayPro S.A należy kierować emailem na adres kontakt@myavatar.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie najpóźniej 14 dni od daty wpłynięcia.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE
  • Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialnąza wyrządzone szkody. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie finansowo.
  • Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie oraz inne cenne przedmioty w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
  • Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do recepcji Klubu. Rzeczy znalezione przechowywane sąna Hali w przeznaczonym do tego pudle. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Klubie. Pozostawione rzeczy należy odebrać osobiście. Klub nie podaje telefonicznych informacji o zawartości pudła rzeczy znalezionych.
 2. ZASADY WSTĘPU INDYWIDUALNEGO
  • Wszystkie osoby korzystające z Klubu, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem. Wejście na teren Klub jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującej treści Regulaminu. Regulamin wyłożony jest w recepcji Klub oraz dostępny na stronie internetowej www.myavatar.pl.
  • Wspinanie na sztucznej ściance wspinaczkowej oraz w strefie FunClimb oraz korzystanie ze strefy AcroPark wymaga jednorazowego wypełnienia przy pierwszej wizycie stosownego Oświadczenia, każdorazowego zapoznawania sięz obowiązującą treścią Regulaminu (dostępny w recepcji) i uiszczenia opłaty za wstęp (wg cennika Klubu).
  • W wypadku wizyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia za przekazanie treści Regulaminu odpowiada rodzic/opiekun prawny.
  • Młodzież w wieku 16-18 lat może korzystać z Klubu samodzielnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego (obowiązuje osobny formularz Oświadczenia).
  • Dzieci do lat 16 mogą przebywać w Klubie i korzystać z wybranej Strefy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  • Klub nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie z Klubu przez dzieci lub młodzież poniżej18 roku życia na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego odbywa się wyłącznie

   na ryzyko rodzica/opiekuna prawnego.

  • Zabrania się wprowadzania do Klub rowerów. Przed wejściem do Klubu ustawione są specjalnie przystosowane stojaki rowerowe, gdzie Klient może pozostawić rower. Za bezpieczeństwo roweru na czas korzystania przez Klienta z Klubu Spółka nie ponosi odpowiedzialności. Fakt przypięcia roweru zapięciem odbywa się na ryzyko Klienta.
  • Nie zabrania się wprowadzania do Klubu zwierząt, ale Klient bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia przez cały czas jego obecności na terenie Klubu. Bezwzględnie natomiast zabrania się przebywania zwierząt w strefach sportowych: w strefie AcroPark, na Hali wspinaczkowej, w strefie FunClimb, na obu salach (małej i dużej), na siłwoni, w strefie zabaw dziecięcych.
 1. ZASADY WSTĘPU GRUP ZORGANIZOWANYCH
  • Wizyty grup zorganizowanych w tym m.in. w ramach zajęć sportowych, wycieczek, urodzin, zabaw integracyjnych etc., wymagają wcześniejszej rezerwacji i potwierdzenia ze strony Klubu dostępności miejsc oraz dostępności Instruktorów.
  • W wypadku wizyt grup zorganizowanych, w których członkowie mają poniżej 18 roku życia, w czasie ich wspinania wymagana jest obecność na miejscu opiekuna grupy. Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 20 dzieci.
  • Opiekun grupy odpowiada za przekazanie treści Regulaminu wszystkim członkom grupy, osobiście lub poprzez opiekunów prawnych.
  • Przed rozpoczęciem zajęć opiekun zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularz dla grup (obowiązuje osobny formularz Oświadczenia ).
  • Przy grupach zorganizowanych, poza dozorem opiekuna, wymagany jest nadzór oddelegowanych w tym celu Instruktorów Klubu.
 1. KORZYSTANIE Z ACROPARKU
  • Obiekt sportowy AcroPark (zwany dalej „Park”) został stworzony do uprawiania sportu w formie gimnastycznej. Zaopatrzony jest w profesjonalny sprzęt do akrobatyki sportowej, gimnastyki sportowej i artystycznej jak i wszelkich pochodnych form sportów gimnastycznych. Używanie sprzętu w sposób nieadekwatny do umiejętności ćwiczących może spowodować urazy sportowca jak i stworzyć zagrożenie dla innych. Dlatego należy stosować się do zasad Regulaminu, zaleceń obsługi Klubu (instruktorów, trenerów, personelu).
  • Park składa się z trampolin, trampolin sportowych, ścieżki akrobatycznej, dołów gimnastycznych (basenówz gąbkami), maty gimnastycznej oraz ścieżki trampolinowej.
  • Przed wejściem do strefy Parku należy zdjąć biżuterię (istnieje zagrożenie zaczepienia się biżuterii o oczka w siatce trampolinowej), wszelkie ozdoby mające ostro zakończone elementy (istnieje zagrożenie przecięcia osłony materaca, uszkodzenia ciała podczas wykonywania ewolucji), opróżnić kieszenie (istnieje ryzyko zgubienia przedmiotu w śród gąbek przy skoku do basenu z gąbkami).
  • Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
   • Palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających, wstępu dla osóbpo spożyciu alkoholu, środków odurzających, zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
   • Spożywanie napojów oraz jedzenia w strefie ćwiczeń.
   • Wchodzenia na bosaka lub w nieodpowiednim obuwiu w wyznaczoną strefę. Wymagane są skarpety lub obuwie gimnastyczne typu baletki.
   • Wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych, wnoszenia przedmiotów utrudniających korzystanie z Parku.
   • Przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Klientów.
  • Nie należy żuć gumy na terenie Parku.
  • Zalecane jest nie spożywanie posiłków co najmniej 1h przed aktywnością fizyczną.
  • W Parku obowiązuje odpowiednie okrycie stóp (skarpetki, baletki), nie ćwiczymy w obuwiu na z twardą podeszwą.
  • Osoby korzystające z Parku zobowiązane są do przechowywania wartościowych rzeczy, odzieży, toreb, plecakówi innych rzeczy wniesionych na teren Parku w wyznaczonych szafkach, zamykanych na klucz. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież, zgubienie, zniszczenie. W całej strefie Parku obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania napojów i jedzenia.
  • Użytkownicy Parku:
   • Osoby, które ukończyły 18 lat – mogą ćwiczyć samodzielnie, na własną odpowiedzialność.
   • Osoby, które ukończyły 16 lat – mogą przebywać same w obiekcie, ale na odpowiedzialność rodzica/prawnego opiekuna po uprzednim przedstawieniu i dostarczeniu stosownego oświadczenia/zgody opiekuna.
   • Osoby w przedziale wieku 3-15 lat korzystają z Parku pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów/personelu.
   • Dzieci poniżej 2. roku życia nie mogą korzystać ze strefy Parku. Dla Klientów z tej grupy wiekowej Klub przygotował w ofecie osobną, bezpłatną strefę zabaw dla dzieci.
  • Wzór zgody udostępniany jest na stronie internetowej Parku oraz w recepcji Parku.
  • Obsługa Parku ma prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek celem zweryfikowania danych. Poprzez brak odpowiedniego dokumentu obsługa Klubu ma prawdo odmówić sprzedaży biletu oraz odmówić wejśćcia do Parku.
  • Kobiety w ciąży oraz osoby z problemami zdrowotnymi winny korzystać ze szczególną ostrożnością i po konsultacjiz lekarzem-specjalistą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne wynikające

   z korzystania z Parku.

  • Na urządzeniach sportowych ćwiczymy w odpowiednim stroju sportowym.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie zniszczenie stroju sportowego należącego do użytkownika.
  • Opiekun grupy zorganizowanej korzystającej z Parku ponosi całkowita odpowiedzialność za skutki działań grupy. Przed wejściem opiekun podpisuje stosowne oświadczenie indywidualne oraz za całą grupę.
  • Na terenie Parku obowiązuje zasady bezpieczeństwa:
   • Zawsze skacz pojedynczo na środku trampoliny i ląduj na obie nogi.
   • Nie ląduj z trampoliny na ramę lub osłony sprężyn, nie skacz na drugą trampolinę jak jest zajęta.
   • Do basenu skacz pod warunkiem, że nie ma tam osoby, która np. wychodzi po ewolucji, przechodząc przez ścieżkę akrobatyczną, zawsze sprawdź czy ktoś z niej nie korzysta.
   • Na jednej trampolinie może znajdować się tylko jedna osoba.
   • Wykonuj trudne ewolucje, zawsze pod okiem trenera lub z jego asekuracją.
   • Jeśli się zmęczysz – odpoczywaj w miejscu do tego przeznaczonym.
   • Przed skokami nie spożywaj jedzenia, nie żuj gumy.
   • Skacząc do basenu z gąbkami upewnij się, ze nie masz w kieszeniach wartościowych rzeczy.
   • Zawsze ćwicz w stroju sportowym oraz w odpowiednim nakryciu stóp (skarpetki, baletki). Nigdy na bosaka!
   • Nie wchodź na konstrukcję planszy, konstrukcję drabinek.
   • Przed korzystaniem z urządzeń Parku należy odpowiednio przygotować swój organizm do ćwiczeń wykonując odpowiednią rozgrzewkę (zalecenia instruktora/trenera).
 1. KORZYSTANIE Z TRAMPOLIN SPORTOWYCH
  • Trampoliny sportowe są częścią Parku.
  • Użytkownik ma obowiązek poinformować obsługę o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniemdo korzystania z trampolin sportowych. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane

   za przeciwwskazanie do użytkowania trampolin sportowych.

  • Instruktor oraz obsługa Parku ma prawo odmówić wstępu na trampolinę sportową jeśli zauważą przeciwwskazania do ćwiczeń́ na tym urzą
  • Poprawna technika korzystania z trampoliny polega na wybiciu się ze środka pola trampoliny z obu nóg i wylądowaniu na obu stopach. Kolana powinny pozostać ugięte i w rozkroku, ręce wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego balansu ciał
  • Na jednej trampolinie może przebywać tylko jedna osoba w danym momencie. Nie skacz na trampolinę obok jak jest zajęta.
  • Zawsze ląduj na środku trampoliny. Nie ląduj na ramie trampoliny lub osłonę sprężyn.
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU GĄBEK (DÓŁ GIMNASTYCZNY)
  • Baseny z gąbkami (dół gimnastyczny) został stworzony do bezpiecznej nauki elementów akrobatycznych.
  • Wszystkie ewolucje należy wykonywać jak najdalej od krawędzi basenu.
  • Nie wolno lądować na krawędzi basenu oraz na łączenie z trampolinami.
  • Do basenu nie wolno skakać na głowę.
  • Każda trampolina ma swoją strefę basenu i w tej strefie wykonujemy zeskoki lub kończymy ewolucje.
  • Po zakończonej ewolucji należy basen niezwłocznie opuścić nie przeszkadzając innym użytkownikomoraz nie wchodząc przy tym w inną strefę.
  • W basenie obowiązuje zakaz wyciągania wkładów gąbczastych, nie korzystamy z wkładów gąbczastych na swój pożytek, nie rzucamy nimi.
  • W przypadku zagubienia przedmiotu w basenie z gąbkami należy zwrócić się do obsługi Parku.
  • Zawsze skacząc do basenu na nogi należy wykonać skok na ugięte nogi. Lądując na inne części ciała należy przyciągnąć głowę do klatki piersiowej oraz przyjąć pozycję skuloną.
  • Pamiętamy by schować język i zacisnąć szczękę podczas wykonywania skoku do basenu.
  • Wykonując skok uważaj na ramę trampoliny oraz brzegi basenu z gąbkami, aby nie celować w nie – ląduj zawszena środku basenu.
 1. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CZASIE WSPINANIA
  • Wspinaczka jest sportem podwyższonego ryzyka i może prowadzić do urazów i uszkodzeń ciała. Wspinający korzystają z Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
  • Wspinaczka bez zachowania zasad bezpieczeństwa grozi wypadkiem, a nawet utratą życia wspinacza i osób trzecich. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa, w tym Regulaminu i nie stosujące się do zaleceń Instruktorów zobowiązane są natychmiast przerwać wspinaczkę. Osoby te, w sytuacji ostatecznej, mogą zostać poproszoneo opuszczenie Klubu.
  • Klub dokłada starań, by maksymalizować bezpieczeństwo osób wspinających się m. in. poprzez stosowanie atestowanego sprzętu, przeglądy, standardy szkoleniowe, wyrywkowy nadzór nad osobami wspinającymi się, komunikację zasad bezpieczeństwa i egzekwowanie ich respektowania. Działania te zwiększają bezpieczeństwo,ale go bezwzględnie nie gwarantują.
  • Osoby podejmujące wspinaczkę w Klubie rozumieją i akceptują fakt, że w ramach stworzonego przez Klub systemu bezpieczeństwa to ostatecznie ich indywidualne działania i interakcje tych działań decydują o bezpieczeństwie osobistym i bezpieczeństwie osób trzecich. Zrozumienie i respektowanie zasad bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób przebywających w Klubie.
  • Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa, Regulaminu zwalnia całkowicie Klub, Instruktorów i Pracownikówz odpowiedzialności za konsekwencje tych czynów. Osoba łamiąca zasady odpowiada za powstałe konsekwencje względem siebie i osób trzecich.
  • Wszelkie zauważone przypadki łamania zasad bezpieczeństwa, Regulaminu należy bezzwłocznie zgłosić Instruktorowi.
  • W przypadku doznania urazu lub obrażeń ciała, bez względu na jego charakter, fakt taki należy niezwłocznie zgłosić Instruktorowi.
 2. BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE WSPINANIA
  • Wspinamy się na własną odpowiedzialność. Osoba wspinająca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane z jej winy.
  • Warunkiem prowadzenia zajęć na ścianie wspinaczkowej Klubu przez trenerów/instruktorów wspinaczki niezatrudnionych w Klubie jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg, w szczególnościza zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.
  • Ze ściany wspinaczkowej Klubu oraz ze strefy FunClimb mogą korzystać:
   • Osoby pełnoletnie.
   • Osoby od 16 do 18 roku życia mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
   • Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć.
   • Osoby początkujące mają obowiązek zgłosić się do personelu obiektu w celu wstępnego przeszkoleniaw zakresie asekuracji (szkolenia z podstaw asekuracji i bezpieczeństwa odbywają się w wyznaczonych godzinach i wymagają wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać drogą telefoniczną lub bezpośrednio w recepcji Klubu).
  • Dyżurni operatorzy ściany nadzorują bezpieczeństwo na Hali oraz w jej obrębie. Należy bezwzględnie stosować siędo ich poleceń.
  • Personel pełniący dyżur w Klubie ma prawo usunąć z terenu obiektu osoby nie stosujące się do Regulaminu lub jego zaleceń.
  • Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie obiektu.
  • Asekurować, szczególnie z dolną asekuracją, mogą tylko i wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby. Ocena należy do pełniącego dyżur personelu.
  • Zawsze przy wspinaczce (czy z dolną asekuracją czy na wędkę) linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła ósemka. W przypadku wspinaczki na czas, dopuszczalne jest użycie dwóch zakręcanych karabinków, zamocowanych do ucha uprzęży przeciwstawnie zamkami.
  • Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych: wspinaczka z dolną asekuracją lub górna asekuracją, wyłącznie: płytka Stichta, odmiany kubków, gri-gri.
  • W konkurencji wspinaczki na czas asekurować muszą dwie osoby z wykorzystaniem następujących przyrządów asekuracyjnych: gri-gri
  • Zabronione jest asekurowanie z elementów konstrukcyjnych ściany.
  • Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych z odpowiednimi atestami oraz normą EN 892:2004.
  • Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.
  • Pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową.
  • Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany,w szczególności:
   • Wspinaczka bez asekuracji, powyżej 3 metrów (ręce) [nie dotyczy boulderowni].
   • Przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu.
   • Wspinanie nad lub pod inną osobą.
   • Wspinania z twardymi przedmiotami w kieszeniach (np. telefon, klucze).
   • Asekurowanie z dołem na siedząco oraz w oddaleniu od ściany.
   • Wspinanie się w pierścionkach/obrączkach.
  • Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej, stanowiska, spity, ekspresy) oraz przekręcaniai oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie personel Klubu.
  • Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy.
  • Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętui urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
  • Zabronione jest wspinanie się po elementach konstrukcyjnych ściany.
  • Zabrania się wnoszenia, spożywania i przebywania w Klubie po spożyciu napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
  • Zabrania się wnoszenia i pozostawiania w części wspinaczkowej Klubu napojów w otwartych kubkachi butelkach, opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
  • Zabrania się dzieciom zabaw na materacach boulderowych i hali wspinaczkowej bez nadzoru opiekuna i uzyskania wyraźnej zgody pracownika Klubu.
  • Zabrania się pozostawiania pod ścianą sportową, boulderową i przeszkodami FunClimb (zwane łącznie: ścianami wspinaczkowymi) jakichkolwiek przedmiotów (butelek, sprzętu itp.), mogących grozić kontuzją i urazem osób wspinających się.
  • Zabrania się wspinania z biżuterią (kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki) i jakimikolwiek ciężkimi przedmiotami w kieszeniach.
  • Wspinanie dozwolone jest jedynie w obuwiu zmiennym. Zakazuje się wspinania na boso lub w obuwiu zewnętrznym. W strefie FunClimb zabrania się wspinania się w butach wspinaczkowych- obowiązuje obuwie z białą podeszwą.
  • Wspinaczki podejmować mogą się jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.
  • W sąsiedztwie ścian wspinaczkowych przebywać mogą jedynie osoby wspinające się i asekurujące. Wspinanie dozwolone jest jedynie po przygotowanych powierzchniach i chwytach. Zabrania się chwytania i stawaniana plakietki, stanowiska, elementy konstrukcyjne, itp..
  • Wspinanie się powyżej pierwszej linii ekspresów na ścianie sportowej (decyduje linia podniesionych w górę dłoni)i jakiekolwiek próby wspinania na sali FunClimb wymagają bezwzględnie użycia asekuracji.
  • Asekurować w Klubie mogą jedynie osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie, posiadają wiedzę teoretycznąi umiejętności praktyczne. Wszystkie inne osoby, nie mogą podejmować się asekuracji, ani czynności z nią związanych (np. wiązanie liny).
  • Przy wspinaniu z dolną asekuracją stosowanym węzłem jest ósemka, wspinający wpina się w każdy kolejny punkt asekuracyjny.
  • Przy asekurowaniu należy zadbać by liny nie krzyżowały się, a lina po stronie asekurującego miała zawiązany węzeł zabezpieczający. W czasie opuszczania osoby asekurowanej, należy zachować umiarkowaną prędkość wydawania liny.
  • Wszelkie kursy i szkolenia organizowane i prowadzone mogą być jedynie przez osoby dopuszczone do tej roli przez Klub.
  • Samowolna instalacja urządzeń do treningu wspinaczki lodowej, technik linowych i treningu slack line jest zabroniona.
  • Do użycia na ścianie dopuszczony jest jedynie atestowany sprzęt, w pełni sprawny i używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Dopuszcza się asekurację wyłącznie na kubkach oraz gri-gri.
 1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA AUTOASEKURACJI TRUBLUE
  • Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji należy bezwzględnie zgłosić się na przeszkolenie do Instruktora Klubu (szkolenia z obsługi urządzeń TruBlue odbywają się w wyznaczonych godzinach i wymagają wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać drogą telefoniczną lub bezpośrednio w recepcji Klubu).
  • Z przyrządów TruBlue korzystać mogą osoby o wadze od 15 do 150 kg.
  • W przypadku osób poniżej 8-go roku życia obsługą autoasekuracji, zajmuje się wyłącznie przeszkolona osoba pełnoletnia.
  • Nieletni, którzy ukończyli 8 lat mogą obsługiwać autoasekurację, po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna prawnego (obowiązuje osobny formularz Oświadczenia).
  • Przed wspinaniem należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie.
  • Karabinek mocujący autoasekurację wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży lub w oba ucha asekuracyjne (uprzęże pełne). Każdorazowo przed wspinaniem należy sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie wpięte, zamknięte i zabezpieczone.
  • Odpowiedzialność za odpowiednie wpięcie autoasekuracji ponosi osoba dokonująca bezpośrednio czynności wpięcia karabinka.
  • Nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia TruBlue.
  • Należy natychmiast przerwać wspinanie, jeśli taśma asekuracyjna TruBlue nie zwija się w trakcie wspinaniai zgłosić to obsłudze.
  • Przed zjazdem należy sprawdzić, czy strefa zjazdu jest wolna od przeszkód. Zjazd odbywa się stopami w dół, przodem do ściany.
  • Planując wspinanie z dolną asekuracją w linii, w której zainstalowana jest autoasekuracja, należy najpierw uwolnić taśmę asekuracyjną i pozwolić jej zwinąć się swobodnie do modułu. W ten sposób uzyskuje się odpowiedni dostęp do ściany do wspinania z liną. Po ukończonej wspinaczce, zjeżdżając należy ściągnąć taśmę asekuracyjną, a dół i na powrót ją zamocować.
 1. KORZYSTANIE ZE STREFY FUNCLIMB
  • Wspinanie w strefie FunClimb możliwe jest jedynie po zakupie specjalnych opasek w recepcji Klubu.
  • W Strefie FunClimb obowiązuje brak ograniczeń wiekowych! Limitem jest waga od 15 do 150 kg.
  • Obowiązuje zakaz wspinania się boso lub w samych skarpetkach. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenie butów w recepcji Klubu.
  • Wejście na słupy i skok „na banana”, możliwe są jedynie pod nadzorem instruktora, po pokonaniu minimumścianek wspinaczkowych (wejście na szczyt i zjazd z samej góry).
  • Na ściankach wspinaczkowych FunClimb nie wolno używać magnezji oraz wspinać się w butach wspinaczkowych.
  • Wejście na strefę FunClimb odbywa się o równych godzinach. W danej godzinie wspinać może się maksymalnie 15 osób. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie telefonicznie lub przez stronę myavatar.pl.
  • Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji należy bezwzględnie zgłosić się na przeszkolenie do instruktora.
  • Odpowiedzialność za odpowiednie wpięcie autoasekuracji ponosi osoba dokonująca bezpośrednio czynności wpięcia karabinka.
  • Rodzic/opiekun prawny dziecka, po uzyskaniu przeszkolenia, odpowiedzialny jest za właściwe wpięciedo autoasekuracji ściany wspinaczkowej.
  • Autoasekurację do wejścia na słupki i skoku „na banana” obsługuje jedynie instruktor.
  • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w strefie FunClimb tylko pod opieką rodziców lub samego instruktora,jeżeli ten wyrazi na to zgodę.
  • Zabrania się spożywania posiłków (w tym żucia gumy) i picia gorących napojów w obrębie całej Strefy FunClimb.
 1. PARKING
  • Teren parkingu stanowi integralną cześć Klubu.
  • Każdy użytkownik parkingu z momentem wjazdu na teren parkingu akceptuje niniejszy Regulamin w zakresie postanowień́ dotyczących parkingu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  • Parking jest parkingiem bezpłatnym dla Klientów Klubu i niestrzeżonym.
  • Parking czynny jest w godzinach otwarcia Klubu.
  • Pozostawienie pojazdu na parkingu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez przepisy kodeksu cywilnego. Użytkownik parkingu bierze jedynie w używanie na czas korzystania z Klubu wybrane przez siebie miejsce parkingowe.
  • Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim na terenie parkingulub wokół niego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również̇ nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach, jak i poza nimi.
  • Użytkownik parkingu winien ustawić pojazd w wyznaczonych do tego miejscach, w granicach linii wyznaczających miejsce do parkowania.
  • W przypadku zaparkowania na parkingu pojazdu przez osobę, która nie będzie korzystała z Klubu, zostanie naliczona opłata w kwocie 50 zł/dzień.
 2. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK
  • Każdy Klient obowiązek zapoznać się z Polityką Prywatności Spółki- dokument dostępny w recepcji Kubu oraz na myavatar.pl.
  • Administratorem danych osobowych jest High Flyers Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą pod adresemSikorki 21A 31-589 Kraków.
  • Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe wykorzystywane są do świadczenia i oferowania własnych usług.
  • Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich korekty.
  • Osoby korzystające z Klubu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas pobytu w Klubie dla celów promocji Klubu. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślonybez ograniczeń terytorialnych.

WAŻNE TELEFONY:

112           OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
997          POLICJA
998         STRAŻ POŻARNA
999          POGOTOWIE RATUNKOWE

REGULAMIN AVATAR CENTRALA RUCHU
Kontakt FB